Quy định Chức trách và nhiệm vụ của chỉ huy trưởng kể từ ngày 01/07/2020