Nhiệm vụ của thôn đội trưởng quy định từ ngày 01/07/2020