Theo khoản 3, Điều 4, Thông tư 29/2020/TT-BQP quy định mối quan hệ của Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã với chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp huyện, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, chính trị viên ban chỉ huy quân sự cấp xã, phó chỉ huy trưởng, chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự cấp xã, trưởng công an và trưởng ban, ngành, đoàn thể ở cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đứng chân hoặc hoạt động trên địa bàn cấp xã, người chỉ huy đơn vị dân quân thuộc quyền quản lý, đảng ủy (chi bộ) cấp xã và chi ủy (chi bộ) quân sự cấp xã như sau: