Trong những năm qua, các cấp, các ngành ở Bình Dương tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) trên địa bàn phù hợp hơn về số lượng, nâng cao về chất lượng, chăm lo bảo đảm các nhu cầu thiết yếu để lực lượng DQTV tiếp tục phát huy truyền thống, xứng đáng là lực lượng vũ trang quần chúng, đi đầu trong chấp hành pháp luật và nòng cốt trong bảo vệ Đảng, chính quyền, tài sản và tính mạng của nhân dân tại cơ sở; đóng góp xứng đáng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn an ninh trật (ANTT) của địa phương.