Mức chi cho công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn như phụ cấp kiêm nhiệm, tiền lương làm thêm giờ, công tác phí… sẽ được hướng dẫn cụ thể để đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.