Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã là lực lượng chủ chốt tại chỗ để thực hiện nhiệm vụ PCTT&TKCN theo kế hoạch và phương án PCTT& TKCN của xã, do Chủ tịch UBND xã quyết định thành lập và được kiện toàn hàng năm.