HĐND tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết quy định chế độ, chính sách đối với Đại đội Dân dân quân thường trực cấp tỉnh của tỉnh Bình Dương. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020.​