Với chức năng của LLVT và không thoát ly lao động sản xuất, những năm qua, các địa phương, đơn vị luôn quan tâm xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) có số lượng hợp lý, có trình độ chuyên môn quân sự đủ đáp ứng yêu cầu tác chiến bảo vệ địa bàn, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.