Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, chỉ thị thể hiện rõ quan điểm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đối với cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19 đang có chiều hướng diễn biến phức tạp. Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương không những góp phần rất quan trọng nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, hành động quyết liệt, hiệu quả ở từng cơ quan, đơn vị, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn quân, mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước đối với nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, sự an toàn của đất nước.