Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và Luật Đê điều, có nội dung đề xuất bổ sung quy định về lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã với nòng cốt là lực lượng dân quân tự vệ và các tổ chức, đoàn thể khác tại địa phương là lực lượng tại chỗ để thực hiện kịp thời các nhiệm vụ phòng chống thiên tai trên địa bàn. Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động của các lực lượng lại đang gặp nhiều khó khăn, chế độ chính sách chưa được đảm bảo. Một trong những nguyên nhân đó là chưa có quy định về lực lượng xung kích được luật hóa.