Luật Dân quân tự vệ 2019 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020. Để đưa Luật vào cuộc sống, Thủ tướng Chính phủ đã Phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến luật bắt đầu thực hiện từ năm nay và kéo dài trong 3 năm, trong đó sẽ xây dựng mô hình điểm về Dân quân tự vệ tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật về DQTV từ cấp huyện đến Trung ương.