Lấy ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong lực lượng Dân quân tự vệ