Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam do Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến tại Công văn số 03/BDN ngày 08/01/2020, với nội dung: “Cử tri tiếp tục đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ; tăng mức xử phạt hành chính bằng tiền đối với cá nhân vi phạm và buộc phải khắc phục hậu quả theo quy định nhằm răn đe, để nâng cao ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Lực lượng dự bị động viên tới đây”.