Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19