85 năm qua là một chặng đường lịch sử oanh liệt của DQTV. Trong thời kỳ mới, có nhiều thuận lợi nhưng cũng lắm khó khăn, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ DQTV phải luôn nỗ lực, phấn đấu hơn nữa để tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí chiến lược của DQTV trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.