Lấy ý kiến vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lực lượng DBĐV về chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng DBĐV