Thực hiện Thông tư số 22/2019/TT-BQP ngày 08/3/2019 của Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội và Kế hoạch số 2329/KH-NT ngày 27/12/2019 về công tác tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự (TSQS) vào các học viện, trường trong Quân đội, đã được Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu phê duyệt.