Kế thừa và phát huy truyền thống ngành Dân quân tự vệ, trong những năm qua, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn xác định và đánh giá đúng vị trí, vai trò của lực lượng DQTV trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở Luật Dân quân tự vệ, Nghị quyết của Đảng ủy, Đề án của Bộ Tư lệnh Quân khu, Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đạt kết quả bước đầu khá toàn diện. Nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là trong nhiệm vụ xây dựng Ban Chỉ huy quân sự xã vững mạnh toàn diện được nâng lên.