Theo đánh giá của Bộ Tổng Tham mưu, thời gian qua, các địa phương, đơn vị đã tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) có số lượng phù hợp, coi trọng chất lượng chính trị.