Cách tính tiền công cho lực lượng Dân quân tự vệ khi đi làm nhiệm vụ hoặc huấn luyện.