Bảng lương Quân đội, Công an từ ngày 01/7/2020 (Chính thức)