TIN MỚI

recent

Bác Hồ đã dạy điều gì trong ngày 29/02- ngày đặc biệt 4 năm mới có 1 lần ?

Bác Hồ đã dạy điều gì trong ngày 29/02- ngày đặc biệt 4 năm mới có 1 lần ?


Đây là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài “Cần và kiệm”, với bút danh Đ.X; đăng trên Báo Cứu quốc, số 2024, ngày 29 tháng 02 năm 1952. Trong những năm kháng chiến, kiến quốc gian khổ, Người kêu gọi nếu chúng ta thực hiện Cần và Kiệm thì kháng chiến sẽ mau thắng lợi, kiến quốc sẽ mau thành công. Cần và Kiệm là hai thành tố luôn đi đôi với nhau, gắn chặt với nhau trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, ở bất cứ công việc gì, thời điểm nào cũng cần phải ghi nhớ điều này.
Thực hiện lời dạy “Cần là thi đua sản xuất cho mau, cho tốt, cho nhiều. Kiệm là thi đua tiết kiệm, không lãng phí, quý trọng của công” của Bác, lớp lớp các thế hệ cán bộ, nhân dân đã quán triệt sâu sắc tư tưởng Cần và Kiệm, vượt qua khó khăn, gian khổ, góp phần to lớn vào thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập cho dân tộc, thống nhất đất nước và đi lên chủ nghĩa xã hội. Lời kêu gọi của Người có ý nghĩa thiết thực trong cổ vũ, động viên tinh thần thi đua sản xuất và thực hành tiết kiệm, không chỉ đối với một tổ chức, một tập thể, mà còn có ý nghĩa thiết thực đối với mỗi gia đình, mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là đối với những người có chức, có quyền trong thực thi quyền hạn, trách nhiệm của mình.
Ngày nay, nước ta đang đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, lời dạy “Cần là thi đua sản xuất cho mau, cho tốt, cho nhiều. Kiệm là thi đua tiết kiệm, không lãng phí, quý trọng của công” vẫn giữ nguyên giá trị. Lời dạy đó là tư tưởng chỉ đạo, là phương châm hành động trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc, cần thấm nhuần và quán triệt sâu sắc lời dạy của Hồ Chí Minh. Trong điều kiện hiện nay, quân đội cần tăng cường giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ thực hiện đầy đủ các nội dung Cần và Kiệm trong tổ chức các hoạt động quân sự; trong đời sống sinh hoạt vật chất, tinh thần của bộ đội; trong đầu tư, xây dựng cơ bản; trong phát triển kinh tế quốc phòng; trong bảo quản giữ gìn vũ khí, trang bị, vật chất huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện giữ tốt, dùng bền, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả. Mặt khác, cần thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, vượt qua mọi cám dỗ về vật chất, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tránh tư tưởng tách rời, hoặc cố tình thực hiện Cần, Kiệm không tốt, gây lãng, thất thoát tiền, của của Nhà nước và nhân dân. Thông qua đó, góp phần quan trọng vào xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu câu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.
Chú thích:
(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H.2011, tập 10, tr.273-274.
(2) Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, H.2009, tr.325.
(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H.2011, tập 12, tr.493.
(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H.2011, tập 5, tr.470.
(5) Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam, Nxb Quân đội nhân dân, H.1989, tập II, tr.133.
(6) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H.2011, tập 9, tr.34.
(7) Hồ Chí Minh biên niên Tiểu sử, (Xuất bản lần 2), Nxb Chính trị quốc gia, H.2008, tập 6, tr.240.
(8) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H.2011, tập 9, tr.343.
(9) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H.2011, tập 10, tr.512.
(10)Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H.2011, tập 7, tr.333.

Dân quân tự vệ Việt Nam sưu tầm.
Bác Hồ đã dạy điều gì trong ngày 29/02- ngày đặc biệt 4 năm mới có 1 lần ? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 2/29/2020 Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.