Phân biệt phù hiệu, sao mũ và biểu trưng Dân quân tự vệ Việt Nam