Trải qua những tình huống, tưởng định chiến thuật phức tạp, cam go trong các giai đoạn diễn tập nhưng năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, tổ chức điều hành của chính quyền các cấp và khả năng phối hợp chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương càng được khẳng định. Đó là điểm thành công trong Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Hải Dương năm 2019.