Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Dân quân tự vệ - Luật Dân quân tự vệ sửa đổi