Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tháng 11/2019 và có hiệu lực thi hành 1/7/2019 quy định chế độ, chính sách đối với các chức vụ chỉ huy DQTV: