Ngày 20-11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.