Luật Dân quân tự vệ sửa đổi gồm 8 Chương, 50 Điều đã được Quốc hội khóa XIV thông qua vào chiều 22/11 với 443/446 đại biểu tán thành, chiếm 91,72%. So với trước đây, dự án luật này có gì mới?