Trong những năm qua, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp để nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng DQTV. Nổi bật trong đó là việc tham mưu về cơ chế, chính sách cho lực lượng DQTV. Nhờ vậy, những năm qua, lực lượng DQTV ở tỉnh Quảng Bình luôn được xây dựng đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, thực sự làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng (QS-QP) tại địa phương, giữ gìn an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) và là điểm tựa trong việc giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống lụt bão-tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN)...