Mặc dù gặp không ít khó khăn, song những năm qua, các địa phương trong tỉnh Sơn La đã có nhiều cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS), động viên con em mình lên đường nhập ngũ, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi thanh niên lên đường nhập ngũ.