Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, chiều 11/11, Quốc hội đã nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Lực lượng dự bị động viên và thảo luận về dự án Luật này. Báo cáo do Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày cho thấy, trên cơ sở ý kiến tham gia của các Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.