Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) gọi chung là Luật Dân quân tự vệ 2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2020. Trong đó giải thích các từ ngữ liên quan tới Dân quân tự vệ như sau: