Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tháng 11 năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2020. Trong đó quy định Chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ như sau: