Ngày 11 tháng 06 năm 2019 Bộ Quốc Phòng ban hành Thông tư 78/2019/TT-BQP: Quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng