Theo quy định của Luật Báo chí năm 2016, các cơ quan báo chí, trong đó có các tạp chí điện tử, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ “thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân”, cần phải tích cực, chủ động tham gia “tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… theo đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí”. Trong khi nhiều cơ quan báo chí thực hiện đúng quy định này, thì vẫn còn không ít tạp chí điện tử “biết vậy, hiểu vậy mà không làm vậy”. Do đó, đã đến lúc cần phải chấn chỉnh những hiện tượng lệch lạc của nhiều tạp chí điện tử hiện nay.