Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, phụ nữ Việt Nam không chỉ tham gia công tác lao động sản xuất tại hậu phương mà còn tham gia trực tiếp chiến đấu trên mọi lĩnh vực, mọi mặt trận, từ vùng địch hậu, vùng du kích đến vùng giải phóng, góp phần cùng toàn dân đưa cuộc kháng chiến trường kỳ đến thắng lợi vĩ đại của dân tộc.