Thời gian qua, phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) TP Hồ Chí Minh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, trở thành động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.