Các nội dung liên quan đến độ tuổi, thời hạn thực hiện thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ trong thời bình; điều kiện tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp; Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, thôn đội trưởng... đã được các đại biểu tập trung phân tích, cho ý kiến.