Người đồng tính có phải đi nghĩa vụ quân sự 2020 ?