Quân khu 2 bao gồm 9 tỉnh phía Bắc, Tây Bắc của Tổ quốc, trong đó có 5 tỉnh biên giới, với 1.375,5 km đường biên giới giáp Trung Quốc, Lào, có 2 cửa khẩu quốc tế, 9 cửa khẩu phụ, 32 đường thương mại tiểu ngạch. Đây là địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng cả về chính trị, kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh. Ý thức sâu sắc chức năng, nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 2 luôn đi đầu, làm nòng cốt, cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS-QP), góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.