Em đang thực hiện nghĩa vụ quân sự và hiện tại em muốn chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp thì phải đáp ứng điều kiện nào ?