Sau 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, các chi bộ đã cơ bản hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh.