Theo chương trình, Quốc hội bắt đầu tuần làm việc thứ hai với việc cho ý kiến vào dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); nghe đại diện Chính phủ báo cáo về công tác đối ngoại của Nhà nước năm 2019; cho ý kiến vào dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.