Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã sau đào tạo có được bổ nhiệm vào chức danh đã bố trí không?