Bộ Quốc phòng vừa ban hành Chỉ thị số 98/CT-BQP ngày 26/10/2019 về tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới.