Từ một vùng đất thuần nông, đến năm 2014, thị xã Tân Uyên được thành lập trên cơ sở chia tách địa giới hành chính từ huyện Tân Uyên cũ. Sau 5 năm, hiện nay, Tân Uyên đã là đô thị loại III và đang phấn đấu trở thành đô thị loại II. Quá trình phát triển để trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình, mỗi bước đi của thị xã Tân Uyên có sự đồng thuận, vun đắp của mọi tầng lớp nhân dân, trong đó, phải kể đến vai trò của tầng lớp thanh niên.