Trung đội nữ dân quân Hoằng Hải: Những ký ức sống cùng lịch sử