Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân mới