Ngành quân sự cơ sở là gì? Học ở đâu ? Học xong làm việc ở đâu?