Cần Đước - Long An : Tổ chức sinh hoạt chuyên đề biển đảo cho lực lượng vũ trang